O nas
Zarząd
Działalność naukowa
Aktualności
Regulamin koła
Galeria
Linki
Kontakt

Regulamin koła§ 1 - Koło i jego siedziba
1. Siedzibą Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, zwanego dalej "Kołem", jest Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością działająca w ramach Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwanego dalej UP Lublin.
2. Opiekę na Wydziale sprawuje pracownik naukowy zwany dalej "opiekunem Koła".

§ 2 - Zadania i formy pracy Koła
1. Głównymi zadaniami Koła są:
a) rozwijanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowań naukowych studentów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
b) rozwijanie u studentów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-badawczych poprzez prowadzenie programowych prac naukowych pod opieką i kierunkiem pracowników naukowych, przy ścisłej współpracy z instytutami i katedrami
c) upowszechnianie najnowszej wiedzy i osiągnięć z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
d) działanie na rzecz pogłębienia wiedzy fachowej studentów w celu przygotowania ich do podjęcia pracy zawodowej i naukowej po zakończeniu studiów.
e) udział w seminariach, konferencjach i kongresach naukowych
f) współudział w organizowaniu seminariów i konferencji
g) współpraca z innymi organizacjami kołami naukowymi o podobnym zakresie zainteresowań
h) integracja środowiska przyszłych technologów żywności oraz menadżerów zarządzania systemami jakości żywności.
2. Powyższe zadania Koła realizowane są poprzez:
a) spotkania dyskusyjne członków Koła oraz organizowanie seminariów - zarówno członków Koła, jak i zaproszonych specjalistów z danej dziedziny
b) studiowanie fachowej literatury oraz podejmowanie indywidualnych i grupowych prac naukowych
c) współpracę z branżowymi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami
d) współpracę z kołami naukowymi UP Lublin i innych uczelni,
f) wystąpienia na konferencjach naukowych.
e) organizowanie innych imprez popularyzujących dorobek naukowy i przyczyniających się do aktywizowania działalności naukowej Koła.


§ 3 - Członkowie Koła - ich prawa i obowiązki
1. Członkiem Koła może zostać student UP Lublin wykazujący zainteresowanie działalnością naukową w zakresie technologii żywności.
2. Członkiem Koła zostaje się z chwilą wpisania na "Listę członków Koła". Wpisu dokonuje Prezes lub Wiceprezes Koła za zgodą Zarządu Koła
3. Warunki wpisania na "Listę członków Koła":
a) uczestniczenie w spotkaniach Koła przez 1 semestr,
b) zaangażowanie w prowadzone projekty Koła,
c) przygotowanie wystąpienia związanego z tematyką Koła
4. Członkowstwo wygasa z dniem ukończenia czy też zaprzestania studiów lub nieusprawiedliwionej absencji w pełnieniu obowiązków członka Koła przez okres 3 miesięcy z wyłączeniem przerw międzysemestralnych.
5. Członek Koła ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do wszystkich Władz Koła,
b) zabierać głos na zebraniach Koła, zgłaszać wnioski,
c) ustosunkować się krytycznie do działalności Zarządu i Koła.
d) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło,
e) korzystania z funduszy Koła.
6. Członek Koła ma obowiązek:
a) brać czynny udział w pracy programowej Koła,
b) uczęszczać na zebranie Koła i imprezy przez nie organizowane,
c) opłacać regularnie składki Koła, o ile Walne Zebranie je ustanowi,
d) znać Regulamin i stosować się do jego postanowień oraz do postanowień Władz Koła.
7. Prawa Członków Koła mogą ulec ograniczeniu, wygaśnięciu lub utracie.
8. Członkostwo wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia
9. Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z listy członków za zgodą Zarządu Koła w razie:
a) popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,
b) działania na szkodę Koła,
c) niepłacenia składki członkowskiej (o ile Walne Zebranie je ustanowi) bez wiedzy i zgody Zarządu Koła,
d) niezrealizowania zdeklarowanych zadań ujętych w harmonogramie spotkań bez wiedzy i zgody Zarządu Koła.


§ 4 - Władze Koła
1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie wszystkich członków Koła zwoływane co najmniej raz w roku.
3/4
2. Walne Zebranie:
a) przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu,
b) określa kierunki działalności Koła,
c) wybiera nowy Zarząd,
d) nadaje godność członka honorowego,
e) uchwala Regulamin Koła i zmiany do Regulaminu.
3. Termin i porządek dzienny Walnego Zebrania powinien ogłosić Zarząd przynajmniej na tydzień przed datą zebrania. O terminie, miejscu i porządku Walnego zebrania, Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić opiekuna Koła.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd na wniosek:
a) Senatu, Prorektora d/s Dydaktyki, Uczelnianej Rady Kół Naukowych, Pełnomocnika Rektora d/s Kół Naukowych, Rady Wydziału, Dziekana,
b) co najmniej 1/3 liczby członków Koła,
c) z własnej inicjatywy Zarządu lub opiekuna Koła.


§ 5 - Nadzwyczajne Walne Zebranie rozstrzyga tylko sprawy, dla których zostało zwołane.
1. Zarząd Koła wybierany jest w składzie:
a) prezes,
b) wiceprezes
c) sekretarz,
d) skarbnik,
2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok; rozpoczyna się w dniu, w którym został on wybrany.
3. Wybory Zarządu odbywają się na Walnym Zebraniu Koła w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej jeden członek Koła. Tryb wyborów określa Walne Zebranie Koła.
4. Zarząd Koła może zawierać umowy z różnymi instytucjami na wykonanie określonych prac naukowo-badawczych.
5. Zadaniami Zarządu Koła są:
a) opracowywanie planu pracy Koła,
d) podejmowanie decyzji w sprawach wynikłych z działalności Koła w okresie między zebraniami członków,
e) składanie sprawozdania z działalności Koła Walnemu Zebraniu,
f) bieżące informowanie o swojej działalności członków Koła.
6. Prezes ma obowiązek:
a) kierowanie pracą Koła,
b) koordynowania prac Zarządu,
c) reprezentowanie Koła wobec władz, urzędów i instytucji,
d) i inne wynikające z regulaminu.
7. Wiceprezes ma obowiązek:
a) zastępowania Prezesa podczas jego nieobecności,
b) prowadzenie kroniki Koła
8. Skarbnik ma obowiązek:
a) przyjmowanie (ewentualnych) składek członkowskich,
b) sprawowanie nadzoru nad finansami Koła
9. Sekretarz ma obowiązek:
a) prowadzenie ewidencji członków Koła z danymi kontaktowymi.
b) umieszczanie informacji o spotkaniach Koła,


§ 6
1. Walne Zebranie Koła Naukowego może powołać Komisję Rewizyjną. Skład, tryb wyborów i zadania Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie.


§ 7
1. Spory między członkami Koła wynikające z pracy Koła oraz spory między Zarządem a członkami Koła rozstrzyga Walne Zebranie po konsultacji z opiekunem Koła.


§ 8
1. Wszelkie postanowienia Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
2. Zasada ustępu 1 nie dotyczy wyborów do Władz Koła.
3. Uchwalanie Regulaminu Koła oraz zmian w Regulaminie następuje większością głosów 50% + 1 głos.§ 9 - Fundusze Koła
1. Fundusze Koła mogą pochodzić z dotacji, składek i innych źródeł.
2. Formy gromadzenia funduszy ustala Walne Zebranie Koła.
3. Za gospodarkę finansową Koła odpowiedzialni są: skarbnik, prezes i opiekun Koła.
4. Każde podjęcie funduszy wymaga zatwierdzenia przez skarbnika Koła oraz akceptacji opiekuna Koła.
VI. Postanowienia końcowe


§ 10
1. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje opiekun Koła.
2. Regulamin Koła Naukowego wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru kół naukowych UP w Lublinie.